ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่1,2,3,4 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่1,2,3,4 ตำบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
07/06/2562 09:00
07/06/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
056-412500
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด