ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังจาน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ตัดต้นไม้ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง
24/10/2562 09:00
24/10/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034 - 589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ