ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ตั้งแต่วัดช่องลม ถึง สถานีดับเพลิงท่าฉลอมและแนวถนนถวาย [ผกส. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน
(เปลี่ยนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบหัวเสาใหม่ ระบบจำหน่าย 22 kV)
04/08/2562 08:00
04/08/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด