ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหมู่บ้านโนโววิลล์ (ฟ้าคราม) หมู่ที่ 5 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณหมู่บ้านโนโววิลล์ (ฟ้าคราม) หมู่ที่ 5
ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 10.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
18/02/2563 09:00
18/02/2563 10:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด