ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสวนบน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณไฟฟ้าดับ ตั้งแต่เส้นทางเข้าบ้านสวนบน ประปาบ้านสวนบน ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
29/01/2564 09:00
29/01/2564 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด