ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย, ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน,ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
????แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.หนองห้าง ต.ห้วยทับทัน ต.ปราสาท ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
PEA อุทุมพรพิสัย ขอดับกระแสไฟฟ้าพื้นที่ ต.หนองห้าง ต.ห้วยทับทัน และ ต.ปราสาท เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาไฟดับ
?? โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
1. บ้านหนองแคน
2. ร.ร.บ้านหนองห้าง
3. รพ.สต.บ้านหนองแคน
4. บ้านสำโรงน้อย + ประปา
5. บ้านพงพรต
6. รพ.สต.บ้านพงพรต
7. ร.ร.บ้านพงพรต
8. บ้านหนองบัว
9. บ้านขุมปูน
10. โรงงานนายธวัชชัย บ้านขุมปูน
11. เสาสัญญาณโทรศัพท์บ้านขุมปูน
12. บ้านฟ้าผ่า + ไฟเกษตร + ประปา
13. ร.ร.บ้านฟ้าผ่า
14. บ้านเจียงวงศ์
ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
1. บ้านหนองทุ่ม
ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
1. บ้านอีสร้อย
2. ร.ร.บ้านอีสร้อย
3. บ้านขยับ
4. บ้านขะยูง + ประปา
5. บ้านโนนโก
6. บ้านหนองหว้า
7. บ้านหนองฮะ
*** รายละเอียดพื้นที่ไฟดับ ตามแผนที่ๆ แนบ
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่าย
PEA อุทุมพรพิสัย ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทางเราจะทำการตัดเบรกให้ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด
02/09/2563 09:00
02/09/2563 17:00
กฟอ.อุทุมพรพิสัย
045638295, 045691606
ชัชวาล ผือโย
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังบริเวณที่จะดับไฟ