ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านศศิธร 21 ม.4 ต.มาบยางพร
ย้ายจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า
04/02/2562 09:00
04/02/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
086-3823738, 038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ