ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด ฟีดเดอร์ 4 สฟฟ.วังสะพุง บ้านโคกขมิ้น สับเปลี่ยนเสา คอร.ขนาด 12 เมตร ชำรุด
ปักเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 1 ต้น
23/12/2564 08:00
23/12/2564 12:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด