ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกหนองฟัก ถึงสุดไลน์ระบบจำหน่าย (ม.7 , 21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน)
กฟอ.กำแพงแสนจะก่อสร้างสายส่งระบบ 115kV บริเวณ ม.7,21 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวตั้งแต่ ฟีดเดอร์ 1 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (KSA01S-21) ฟีดเดอร์1 (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก)ฟีดเดอร์9 ปลด DIS ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งซ้ายเข้าหนองฟัก) ฟีดเดอร์1 ปลด Drop out ปากทางแยกหนองฟัก (ฝั่งขวาเข้าหนองฟัก)
02/07/2560 08:00
02/07/2560 17:00
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.กำแพงแสน
034-282300,034-355399,034-351122
ศรัณย์ วรรณคะนึง
ลำดับคำอธิบายดาวน์โหลด