ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านลิฟวิ่งนารายา เขาแก้ว
พาดสายเคเบิ้ล 185 ต.มม. ระยะทาง 1 วงจร กม.
19/08/2563 09:00
19/08/2563 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด