ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู บ้านหินลาด หมู่ที่ 6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ถึง วัดกุดชมภู (วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพู) บ้านกุดชมภู หมู่ที่ 11 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ โดยการรื้อถอน และหรือ ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าเดิมบางส่วน เพื่อก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่
16/03/2563 09:00
16/03/2563 17:00
กฟอ.พิบูลมังสาหาร
045252895
อิทธิพล ทวีพันธ์