ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอสบเมย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสาขาย่อยอำเภอสบเมย จะทำการดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าแรงสูง สับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณบ้านคอนผึ้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สถานที่ทำงาน และที่พักอาศัยบริเวณดังนี้จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว
1. ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2. ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3. ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4. ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

06/08/2565 08:00
06/08/2565 16:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053687099
ภาณุเดช เดชเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศการไฟฟ้า