ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โป่ง บ.พระเนตร
ดับไฟย้ายแนวระบบจำหน่าย บ.โป่ง - บ.พระเนตร ต.ต้า อ.ขุนตาล
เวลา 09.00 - 16.30 น.
29/04/2565 09:00
29/04/2565 17:00
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
ชาญวิกร ดอนมูล
ลำดับดาวน์โหลด