ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปิยะพร ถนน 3
1.ย้ายเสาแรงต่ำขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น
2.ติดตั้งชุดยึดโยง จำนวน 1 ชุด
02/06/2564 09:00
02/06/2564 16:00
กฟอ.แม่สาย
053-731927
ธณากรณ์ กองกูล
ลำดับดาวน์โหลด