ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่ง ต.นางรอง อ.นางรอง (NAR10)
ย้ายแนวระบบจำหน่ายถนนเส้นนางรอง - ปะคำ บริเวณบ้านทุ่ง ต.นางรอง อ.นางรอง เพื่อสร้างจุด U-TURN และขยายถนน
17/02/2562 09:00
17/02/2562 13:00
กฟอ.นางรอง
0818797984
ประสิทธิ์ บุตรไทย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟบ้านทุ่ง NAR10