ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนแสงทอง ตั้งแต่ ถนนแสงทอง ซอย 9 ถึง ถนนราษฎร์สามัคคี , ถนนประชาอุทิศ 2 และ ถนนประชาอุทิศ 3 บ้านหนองนายขุ้ย หมู่ที่ 6 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงเพิ่มเฟสติดตั้งหม้อแปลงโรงงาน
21/01/2562 09:00
21/01/2562 16:30
กฟอ.หาดใหญ่
074-253965-69
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ