ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดินทอง หมู่ 6 ตำบลดินทอง
ขอดับไฟปฏิบัติงานปักเสาไฟฟ้าบริเวณบ้านดินทอง หมู่ 6 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
03/02/2563 08:30
03/02/2563 16:30
กฟอ.วังทอง
055-311034
พัฒนา เรืองบ้านโคน
ลำดับดาวน์โหลด