ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปากคลอง ( 11 แพ )
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายและตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายแรงสูง
14/08/2562 15:00
14/08/2562 16:00
กฟจ.ระนอง
077-824667
สิริศักดิ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด