ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตเทศบาลตระการพืชผล ชุมชน ม.1,2,3,4,5 ต.ขุหลุ
แผนดับไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในเขตเทศบาลตระการพืชผล
03/02/2562 09:00
03/02/2562 16:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197 , 045-482474
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด