ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE1หน้าป้อมตำรวจสี่แยกบ.เพีย ถึง สะพานบ้านผักาดย่า
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา 12.20 เมตร จำนวน 19 ต้น โดยผู้รับเหมา บริษํท SRT ผู้ควบคุมงาน นายเสถียร โคตรปัตถา 0872232675
25/05/2562 09:00
25/05/2562 16:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ