ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ฝั่งซ้ายมือ ถนนสายเอเชีย แม่สอด – ริมเมย ตั้งแต่หน้าสนามกิฬาเทศบาลนครแม่สอด ถึง หน้า สนง. เอ.ไอ.เอ. ประกันภัย
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้า
เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 บริเวณ ฝั่งซ้ายมือ ถนนสายเอเชีย แม่สอด – ริมเมย ตั้งแต่หน้าสนามกิฬาเทศบาลนครแม่สอด ถึง หน้า สนง. เอ.ไอ.เอ. ประกันภัย เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
23/09/2563 08:00
23/09/2563 17:00
กฟอ.แม่สอด
055-534577
อภิวัฒน์ สายโสภา
ลำดับดาวน์โหลด