ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสันทนา(ฝั่งโรงเรียน),บ้านน้ำอ้อ(ฝั่งโรงเรียน),บ้านวังว้า,ไร่จุฑามาศ,ไร่กฐินเทศ,บ้านห้วยพ่าน,บ้านห้วยยาง(ทุ่งช้าง)
เพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาบริเวณสะพานน้ำเปือบ้านสันทนา
24/09/2563 09:20
24/09/2563 12:00
กฟอ.เชียงกลาง
0808451863
วันชัย ทองสุข
ลำดับดาวน์โหลด