ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชุมชนซอยท่าเนื้อ(บ้านผู้ใหญ่จันทร์)หมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร๒(บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นที่จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เพิ่ม 1 เครื่องบริเวณชุมชนซอยท่าเนื้อ(บ้านผู้ใหญ่จันทร์)หมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับบริเวณ ดังนี้
1. ชุมชนซอยท่าเนื้อ(บ้านผู้ใหญ่จันทร์) หมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง
09/08/2565 09:00
09/08/2565 15:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
120220809