ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านปิยรมย์ ปากซอย 2
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
23/01/2562 13:00
23/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด