ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
CEA06VR-102 (บ้านขุนกลาง) – CEA06VS-112 (Dis#ขุนห้วยแห้ง)
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟทางหลวง จำนวน 2 เครื่อง
- ตัดต้นไม้คร่อมแนวสาย
21/07/2564 08:30
21/07/2564 16:30
กฟอ.จอมทอง
053-341226
ประเสริฐ ชุมภูศรี
ลำดับดาวน์โหลด