ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.แก่งพฤาชัย หมู่7 ,บ.โนนน้ำเกลี้ยง หมู่9 ต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าแรงสูงและซ่อมแซมสายแรงสูงหย่อนยาน
13/07/2564 09:00
13/07/2564 10:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด