ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยหอม บ้านโคกกระเทิน
ดับไฟเพื่อถอนเสาแรงสูงในระบบจำหน่ายเดิม
29/05/2562 09:00
29/05/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261233 056-264278
นิมิตต์ วังกานนท์
ลำดับดาวน์โหลด