ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านราษฎเจริญ, บ้านบุเจริญ ,บ้านคลองคิดแดงฝั่งราษเจริญ ต.แก่งกินสอ
ขอดับไปเพื่อปรัปปรงระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านราษฎเจริญ, บ้านบุเจริญ ,บ้านคลองคิดแดงฝั่งราษเจริญ ต.แก่งกินสอ อ.นาดี ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น
28/05/2563 08:30
28/05/2563 16:56
กฟอ.นาดี
037455451
วชิระ คำจริง
ลำดับดาวน์โหลด