ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณสายกำแพงเพชรพิจิตร หลัก กม.ที่12ตรงข้ามโรงสี หจก.สหไพบูลย์การเกษตร ถึง หลัก กม.ที่13
เปลี่ยนสายแรงสูง185 AL เป็นสาย SAC185 ต.มม.ระยะทางประมาณ 1 กม.
14/02/2561 09:00
14/02/2561 16:30
กฟจ.กำแพงเพชร
055-711181 055-716711
อลงกรณ์ ยุพา
ลำดับดาวน์โหลด