ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ที่ 4 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการดำเนินงาน ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่4 ตำบลสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8,9 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา
08/06/2562 09:00
08/06/2562 16:00
กฟอ.สรรพยา
056-412500
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด