ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสุขสำราญ ม.7 บริเวณตลาดหน้าร้านหมอธงชัย
จะดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง/แก้ไขสายแรงเข้าสูงของหม้อแปลง
05/06/2563 08:00
05/06/2563 16:00
กฟจ.บุรีรัมย์
0955823544
เจษฎา โสกูล
ลำดับดาวน์โหลด
1วันที5