ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองบัว หมู่ที่ 1 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
สับเปลี่ยนลูกถ้วยระบบจำหน่ายแรงสูง
06/10/2564 08:30
06/10/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0610357866
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด