ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณโนนไม้แดง ซ.12
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ
08/08/2562 09:00
08/08/2562 14:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465-808
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด