ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี หม้อแปลงบริเวณ หมู่22 บ้านหนองสีนวลเหนือ,หมู่18 บ้านดงมะกุ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตัดแบ่งจ่ายโหลดหม้อแปลงใหม่ และรื้อถอนย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลงใหม่ บริเวณหมู่๑๘ บ้านดงมะกุ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟในกลุ่มหม้อแปลง หมู่๒๒ บ้านหนองสีนวลเหนือ(บางส่วน) และ หมู่๑๘ บ้านดงมะกุ(บางส่วน)
ในวันพุธที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
เวลาดับไฟ - จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ หรือสภาพอากาศที่ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นที่ต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
19/05/2564 09:00
19/05/2564 16:00
กฟอ.ตาคลี
ตาคลี 056261233 / PEA Call Center 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี