ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์เมนท่าตูม -จอมพระ ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ดับไฟฟ้าแรงสูงเพือปรับปรุงระบบจำหน่ายรองรับการปักเสาสายส่ง 115
15/11/2562 09:00
15/11/2562 17:00
กฟอ.ท่าตูม
044-591155
วัฒนชัย สุขสนิท