ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าศูนย์ราชการ
ดับไฟชั่วคราวเพื่อตัดจ่าย ระบบจำหน่าย
03/08/2562 08:00
03/08/2562 17:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037480464
จักรพงษ์ ทัดทอง
ลำดับดาวน์โหลด