ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDE.หัวสะพานบ้านนาแก้วตะวันตก ถึง DDE.ในหมู่บ้านนาแก้วตะวันออก
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงข้ามแม่น้ำวังบ้านนาแก้วตะวันตก
11/01/2565 08:30
11/01/2565 13:00
กฟอ.เกาะคา
054281-498
ปกิต วงศ์ปลูกแก้ว
ลำดับดาวน์โหลด