ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
จุดปลดแคล้มป์ หน้าร้านสงวนแอร์ดอกคำใต้ ถึง PYB02VS-117 โรงสีข้าวทรงวุฒิ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
23/04/2565 08:30
23/04/2565 16:30
กฟจ.พะเยา
082-3867294
สุชาติ ไทยใหม่
ลำดับดาวน์โหลด