ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าม่วง ม.8 ต.เขาทะลุ,บ้านน้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ,บ้านน้ำชล ม.7 ต.ทุ่งระยะ ,บ้านน้ำลอด ม.10 ต.ทุ่งระยะ
บ้านป่าม่วง ม.8 ต.เขาทะลุ,บ้านน้ำทิพย์ ม.11 ต.เขาทะลุ,บ้านน้ำชล ม.7 ต.ทุ่งระยะ ,บ้านน้ำลอด ม.10 ต.ทุ่งระยะ
23/07/2563 09:00
23/07/2563 17:00
กฟอ.สวี
077557029
ชนัญธิดา สังข์ชัย
ลำดับดาวน์โหลด