ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโพธิ์ศิลา ถึง บ้านโนนโพธิ์ ตโนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูงติดขยายถนนสี่เลน
28/08/2563 09:00
28/08/2563 17:00
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด