ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน ก.ม.44 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย บริเวณบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน ก.ม.44 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 15.30 น. โดยเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ดับไฟฟ้าอาคาร 44, 45, 46, 130, 129, 128 และ เวลา13.00 น. ถึง 15.30 น. ดับไฟฟ้าอาคาร 127, 126, 125, 116, 102, 101 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
20/11/2562 09:00
20/11/2562 16:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161094-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด