ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ข้างวัดดอนขวาง-ซีไซด์วิลเลจ-เทศบาลหัวทะเล ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา
แจ้งขอดับกระแสไฟฟ้า บริเวณข้างวัดดอนขวาง-ซีไซด์วิลเลจ-เเฟลตตำรวจ-เทศบาลหัวทะเล ในวันศุกร์ที่4 กันยายน 2563 เวลา 09.00-16.30น. เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสายแรงสูงไลน์เมนระบบ 22kV
เนื่องจาก การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฎิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน และหากบริเวณดังกล่าวมีการเดินเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขอให้แจ้งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา2(หัวทะเล)ทราบด้วย
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม กรุณาติดต่อ ศูนย์ปฎิบัติการระบบไฟฟ้านครราชสีมา2(หัวทะเล) 044-218515
04/09/2563 09:00
04/09/2563 16:30
สนง.เขต ฉ3นครราชสีมา
044218515
กฤษดา นกพรหม
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ไฟดับ