ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
UDC02R-04 ถึง DIS4 บ.ขอนยูงท้ายบ้าน
พาดสาย 185SAC เสา 12.20 เมตร รื้อถอนอุปกรณ์หัวเสา 12 เมตร ระยะทางประมาณ 1 กม.
20/08/2562 08:30
20/08/2562 17:00
กฟอ.กุดจับ
085-0082359,099-2782146
ศักดิ์ดา พิพิธหิรัญการ