ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำพุงเหนือ
พาดสายแรงสูง
19/02/2563 09:00
19/02/2563 16:00
กฟอ.หล่มสัก
056912119
ธันวา เจียมกลิ่น
ลำดับดาวน์โหลด