ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา, หมู่บ้านนายกสมบัติ และหมู่บ้านเจริญนคร5
จะปฏิบัติงานปักเสาแรงสูง บริเวณหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแปลงยาว
13/06/2563 09:00
13/06/2563 16:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007, 038-589273
บุญยรักษ์ ประดิษฐ์
ลำดับดาวน์โหลด