ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ฟีดเดอร์ 07,08
เพื่อปักเสาไฟฟ้า ระบบสายส่ง พื้นที่ไฟฟ้าดับ -บ้านไทรย้อย (ทางไปดอนบาก) -บ้านโนนเตาถ่านทั้งหมด
12/07/2564 08:00
12/07/2564 16:00
กฟอ.เขมราฐ
045491219
นายสุชีพ สุริยันต์
ลำดับดาวน์โหลด