ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ ต.หัวหวาย บริเวณกลุ่มบ้านเขาตอง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเขาตอง ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบ้านเขาตอง วัดเขาตอง ถึง ฟาร์มไก่ บริษัท พัฒนาฟาร์ม หรือปลายสายทั้งหมด
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
22/05/2563 09:00
22/05/2563 16:30
กฟอ.ตาคลี
056-280-141 กฟย.หัวหวาย / 056-261-233 กฟอ.ตาคลี / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี