ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทุกหมู่บ้านในเขต ต.มหาไชย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง
08/05/2563 09:00
08/05/2563 16:00
กฟอ.สมเด็จ
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด