ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.9 ต.ลาดงา , ม.10 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา
ผกส.ดำเนินการย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงต่ำ
26/04/2565 09:00
26/04/2565 15:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สมศักดิ์ ฟักสุวรรณ
ลำดับดาวน์โหลด