ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองเขว้า
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำเข้าหม้อแปลงที่ติดตั้งใหม่ บริเวณบ้านคลองเขว้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบริเวณบ้านคลองเขว้า ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดยประมาณ
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
01/10/2563 09:00
01/10/2563 16:30
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ